Logoterapeutin ja Filosofin vastaanotto

Logoterapeutin ja filosofin vastaanotto Jyvskylässä.

Logoterapeutin ja Filosofin vastaanotto Jyväskylässä. Logoterapeutti Leena Kakkori

 

Apua arjen pieniin ja suuriin ongelmiin: 

Puh: 041 505 4880.  Email:  leenakakkori@gmail.com

Valikosta löytyy tarkemmat yhteystiedot ja mahdollisuus lähettää sähköpostia.

 

Podcast-haastattelu logoterapeutin työstä ja ammatista. Haastateltavana FT, kasvatusfilosofian dosentti, Diplomilogoterapeutti VFI Leena Kakkori. Haastattelijana FT, Diplomilogoterapeutti VFI, logoterapiakouluttaja TFK Anne Niiles-Mäki.

https://anchor.fm/anne-maarit-niiles-mki/episodes/Haastattelu-logoterapeutin-tyst-Diplomilogoterapeutti-VFI-Leena-Kakkori-e1flhbh

Logoterapeutin vastaanotolle voi hakeutua monenlaisista eri syistä. Useat käyvätkin terapiassa tutustumassa itseensä, omiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa. Toisinaan on tärkeää vain puhua ammatti-ihmiselle huolistaan ja elämäntilanteestaan. Tärkeää on, että pystyt itse määrittelemään niitä asioita joita haluat tuoda keskusteluun terapeutin kanssa, koska näin saat logoterapiasta parhaimman hyödyn. Hyvä terapeutti osaa kyllä myös ohjata sinua eteenpäin, jos tuntuu, että ajatukset ja asiat puuroutuvat.

Logoterapeuttina olen erikoistunut ahdistuksen ja erilaisten merkityksettömyyden tunteiden käsittelyyn ja niistä keskusteluun. Tunteet kuten ahdistus ja suru ovat normaaleja kokemuksia ja kuuluvat meidän tavalliseen elämäämme. Kuitenkin on jossain tilanteissa hyvä jakaa ja keskustella asioista. Keskustelut voivat olla kertaluonteisia tai asioiden vaatiessa pitempi aikainen työskentely on paikallaan.

Filosofin vastaanotolla keskitytään enemmän yksittäisiin kysymyksiin, eikä niinkään syvennytä asiakkaan henkilökohtaiseen elämään. Filosofinen lähestymistapa on teoreettisempi ja siinä monesti pohditaan asioita laajasti monesta erilaisesta filosofisesta näkökulmasta ja teoriasta lähtien. Kysymykset voivat olla hyvinkin samoja kuin esimerkiksi terapiassa, mutta niiden käsittely ei esimerkiksi pyri varsinaisesti ongelman ratkaisuun vaan esimerkiksi uteliaisuuden tyydyttämiseen, tietoon ja jopa leikkimielisyyteen.

Humanistisena ja elämänmyönteisenä logoterapiasta ja eksistenssianalyysista (LTEA) on apua erilaisissa pienissä ja suurissa elämän erilaisissa tilanteissa ja ongelmissa. Logoterapia tunnetaan maailmalla myös nimellä merkityskeskeinen psykoterapia. Logoterapeuttisen näkemyksen mukaan masennuksen ja ahdistuksen syynä voi olla merkityksettömyyden ja arvottomuuden tunne. Tunne voi tulla esiin jokapäiväisessä elämässä tai suurempien elämäntapahtumien yhteydessä. Logoterapian tehtävänä on juuri pyrkiä auttamaan niin elämän tarkoituspohdinnoissa, masennuksessa kuin ihmisenä kasvun ja ammatillisen kehittymisen prosesseissa. Erityisesti logoterapian yhtenä tehtävänä on tukea ihmistä hänelle merkityksellisten asioiden saavuttamisessa ja löytämisessä, toisin sanoen merkityksien ja arvojen löytämisessä. Logoterapiasta on apua myös arjen asioihin, kuten esimerkiksi keskittymisessä valintakokeisiin, painonhallintaan, urheiluun, työhön ja opiskeluun, toisin sanoen arkielämän päämäärien saavuttamiseen. 

Logoterapian ja filosofian vastaanoton ensimmäiset periaatteet ovat asiakkaan oman näkemyksen kunnioitus ja luottamuksellisuus. 

Filosofinen vastaanoton tavoitteena on auttaa asiakasta hänen pyrkimyksessään kehittää ja valaista omaa filosofista ymmärrystään ja maailmankuvaansa. Tavoitteena ei ole osoittaa, että tietyt näkemykset ja käsitykset ovat parempia kuin muut. Keskustelun tavoitteena ei ole parantaa asiakasta, vaan tarjota asioihin vaihtoehtoisia näkemyksiä, jotka parhaassa tapauksessa saattavat helpottaa asiakkaan olemista ja auttaa häntä ratkaisemaan käytännön pulmia. Vastaanottoni seuraa tätä Sebastin Slotten periaatetta, jonka hän esittää artikkelissaan Ennakkoluulot, käsitesekaannukset ja filosofinen praktiikka. Ohessa linkki Slotten artikkeliin niin&näin-lehdessä.

Mitä logoterapeutin ja filosofin vastaanotto on?

Logoterapia ja eksistenssianalyysi on merkityskeskeistä terapiaa, jolla on läheiset suhteet filosofiaan. Logoterapia kuuluu niin sanottuun kolmanteen Wieniläseen psykoterapian koulukuntaan. Logoterapian lähtökohtana on vapauteen, vastuullisuuteen ja toivoon perustuva ihmiskäsitys. Jokainen ihminen on arvokas ja merkityksellinen. Tämän ihmiskäsityksen mukaan toimiminen antaa mahdollisuudet rauhassa valita elämäntilanteeseesi ja tarpeisiisi soveltuvimmat logoterapian hyvinvointia ja voimavaroja tarjoavat ajatukset ja menetelmät. Logoterapian päämääränä on auttaa asiakasta löytämään vastaus kysymyksiin, jotka hänet on tuonut vastaanotolle. Nämä kysymykset voivat liittyä akuuttiin elämän tilanteeseen, oikein toimimiseen erilaisissa tilanteissa tai sitten yleensä elämän merkityksellisyyden ja tarkoituksen etsimiseen.  Vastauksia ei voi antaa kenellekään valmiina, vaan jokaisen on ne itse köydettävä. Logoterapian tehtävä on auttaa vastauksien ja tarkoituksen löytämisessä. Tapauksesta ja ihmisestä riippuen, terapia voi kestää pitempään ja vaatia useampia istuntoja tai apu voi löytyä jopa yhdellä kerralla.

Filosofin vastaanotto ja logoterapia eivät eroa toisistaan täysin. Logoterapiassa on kyse aina henkilökohtaisista kysymyksistä ja ihmisenä kasvamisesta. Filosofin vastaanotto voi käsitellä asioita aihealueittain tai erityisten kysymysten tasolla ilman henkläkohtaista ulottuvuutta. Se ei myöskään ole sitoutunut logoteoreettiseen ihmikäsitykseen, niinkuin logoterapia on. Molemmat perustuvat dialogiin ja keskusteluun, asioden monipuoliseen tarkasteluun, luottamukseen ja vaitiolovelvollisuuteen.

Ennakkoluulot, käsitesekaannukset ja filosofinen praktiikka

 


Add a Video

The Home Page template includes a section for a video, along with a bit of content.

Call to Action